DRIVER INTEL AC-3168

Windows 7 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29421/a08/WiFi_21.40.5_PROSet32_Win7.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29330/a08/BT_21.40.5_32_Win7.exe

Windows 7 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29421/a08/WiFi_21.40.5_PROSet64_Win7.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29330/a08/BT_21.40.5_64_Win7.exe

Windows 8/8.1 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29422/a08/WiFi_21.40.5_PROSet32_Win8.1.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29329/a08/BT_21.40.5_32_Win8.1.exe

Windows 8/8.1 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29422/a08/WiFi_21.40.5_PROSet64_Win8.1.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29329/a08/BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

Windows 10/11 và các phiên bản Linux có thể sử dụng mà không cần cài driver

Vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ 0979628541 nếu link tải về có trục trặc hoặc bị lỗi

Áp dụng cho AC-3168

Fashion

View more